Almanca Türkçe Takvim

Kalender 2016 – deutsche Übersetzung (PDF) 

TAKVIM 2018
Ali Yazar

 

PAZARTESİ

Montag

25

HAZİRAN

Juni

 

Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon’u andıkça ağladık.

Mezmur 137: 1
 

An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.

Psalm 137, 1
 

der Fluss, der Strom: ırmak, nehir
 

De­ğer­li dost­lar, ço­ğu za­man in­san­la­rı­mız gü­na­hın ne ka­dar cid­di ol­du­ğu­nu pek gör­mez­ler. Gü­na­hın en baş­ta ge­tir­di­ği şey yı­kım­dır. Gü­nah in­sa­nı Tan­rı’dan ayı­rır, insan­dan ayı­rır, ai­le içe­ri­sin­de yı­kım­la­ra ne­den olur. İn­san gü­nah­la­rı içe­ri­sin­de de­vam eder­se, yı­kı­ma enin­de so­nun­da uğ­ra­ya­cak­tır. Ni­ce ulus­lar gü­nah­la­rın­dan do­la­yı yok olup git­ti­ler. İş­te Ye­rem­ya pey­gam­be­rin hal­kı da gü­nah ne­de­niy­le kö­le ola­rak Ba­bil’e sür­gü­ne gö­tü­rül­dü­ler. Ye­rem­ya pey­gam­ber bu­nun için çok ağ­la­dı. Da­ha son­ra Ba­bil’e kö­le ola­rak gö­tü­rü­len bu in­san­la­rın Si­yon’u anım­sa­yıp ağ­la­dık­la­rı­nı söy­ler Mez­mur 137. Ne­den Ba­bil’e kö­le ola­rak gö­tü­rül­dü­ler? Gü­nah­la­rın­dan do­la­yı. On­la­ra töv­be et­me­le­ri, Rab’be dön­me­le­ri için ke­re­ler­ce fır­sat­lar ve­ril­di, ama on­lar Rab’bin ver­di­ği ha­be­re pek ku­lak as­ma­dı­lar, gü­nah­lı ol­duk­la­rı­nı cid­di­ye al­ma­dı­lar. So­nun­da Ye­rem­ya pey­gam­be­rin söy­le­di­ği gi­bi, kö­le ola­rak Ba­bil’e gö­tü­rül­dü­ler. Ora­da 70 yıl sür­gün ha­ya­tı kö­le ola­rak ya­şa­dı­lar. İş­te, gü­na­hın ge­tir­di­ği so­nuç o dö­nem­de de ay­nıy­dı, gü­nü­müz­de de ay­nı­dı. 


print page
——————————————————————————————

Downloads – Kalender / Takvim Ali Yazar

‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 1:
Kalender Ali Yazar-Teil1-pdf | Kalender  Ali Yazar-Teil1-word97Archiv Takvim (Kalender)
 ‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 2 (Themen aus den Jahren 2010, 2012, 2013)
Kalender-Ali Yazar 2010-2013 (PDF) | Kalender Ali Yazar-2010-2013 (Word97)
(pdf-Format)
Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-pdf | Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-word97

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

1 × 3 =