Almanca Türkçe Takvim

Kalender 2016 – deutsche Übersetzung (PDF) 

TAKVIM 2018
Ali Yazar

ÇARŞAMBA

Mittwoch

16

EKİM

Oktober


Mesih’te kök salın, bir yapı gibi yükselin, eğitildiğiniz kapsamda imanda pekişin... Sizler de yaşam için gerekli tüm doluluğu O’nda buldunuz.

Koloseliler 2: 7, 10

 

Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid ...! Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht.

Kolosser 2, 7 u. 10

 

Ya­şam i­çin bi­ze ne ge­rek­liy­se, tü­mü Me­sih’te­dir. Ben O’nu ta­nı­dık­ça, O’nun ba­na olan sev­gi­si­ni, be­nim i­çin p­lan­la­rı­nı, he­de­fi­ni an­la­dık­ça, bil­dik­çe, O’na ya­kın ve O’nun­la ya­şa­dık­ça bu an­la­ma, bil­gi be­ni bil­ge­li kı­lı­yor. Çün­kü o za­man Pav­lus’un da de­di­ği gi­bi, ya­şam­da du­rum ne o­lur­sa ol­sun, “Be­ni güç­len­di­ren Me­sih a­ra­cı­lı­ğıy­la her du­ru­ma gö­ğüs ge­re­cek gü­ce sa­hi­bim!” (Fil.4:13).

Ya­kup bi­ze di­yor ki, Tan­rı’nın a­ma­cı bi­zi bil­ge­li kıl­mak­tır ve bil­ge­li­ği ek­sik o­lan­la­ra Tan­rı bil­ge­li­ği ve­ri­yor, a­ma bu­nu ha­va­dan dök­mü­yor, bi­ze Sö­zü a­ra­cı­lı­ğıy­la bu bil­ge­li­ği ve­ri­yor. Eği­te­rek, de­ne­me­ler­den ge­çi­re­rek bu­nu ya­pı­yor. Ge­liş­me­nin, ol­gun­laş­ma­nın yo­lu bu­dur.

O bi­ze ko­nu­şu­yor, bi­zi e­ği­ti­yor, biz­ler de O’na dua i­le ge­li­yo­ruz, O’nun­la ko­nu­şu­yo­ruz. Bu ne­den­le dua ha­ya­tı ve Tan­rı’nın söz­le­ri­ni o­ku­mak, ça­lış­mak, top­lan­tı­la­ra ka­tıl­mak çok ö­nem­li­dir.

Biz­ler Tan­rı’nın Sö­zü’nü o­ku­duk­ça, ça­lış­tık­ça, Tan­rı bi­ze Sö­zü a­ra­cı­lı­ğıy­la ko­nu­şur. “Tan­rı’nın Sö­zü bi­zi e­ği­tir, yet­kin kı­lar” (2 Tim.3:16).


 


print page
——————————————————————————————

Downloads – Kalender / Takvim Ali Yazar

‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 1:
Kalender Ali Yazar-Teil1-pdf | Kalender  Ali Yazar-Teil1-word97Archiv Takvim (Kalender)
 ‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 2 (Themen aus den Jahren 2010, 2012, 2013)
Kalender-Ali Yazar 2010-2013 (PDF) | Kalender Ali Yazar-2010-2013 (Word97)
(pdf-Format)
Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-pdf | Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-word97

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

seven + 2 =