Almanca Türkçe Takvim

Kalender 2016 – deutsche Übersetzung (PDF) 

TAKVIM 2018
Ali Yazar

 

SALI

Dienstag

23

OCAK

Januar

 

Dost her zaman sever.

Süleyman’ın Özdeyişleri 17: 17

Ein Freund liebt zu jeder Zeit.

Sprüche 17, 17  

der Freund: dost, arkadaş  

Bil­ge Sü­ley­man, “dost her za­man se­ver” de­di­ğin­de, hiç kuş­ku yok ki, dost­lu­ğun ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mak is­ti­yor­du. Za­ten biz­ler de, “i­yi dost kö­tü gün­de bel­li olur” de­mi­yor mu­yuz! Öy­ley­se şu so­ru­ya ya­nıt ara­ma­mız ge­re­kir: Ne­dir ger­çek an­lam­da dost­luk? Ge­lin bu­nu siz­le­re ta­rih­te dost­lu­ğun, ar­ka­daş­lı­ğın de­rin­li­ği­ni gös­te­ren gü­zel bir öy­kü an­la­ta­rak açık­la­ma­ya ça­lı­şa­yım:

Si­ra­kus de­ni­len bir kent­te ida­ma mah­kum ol­muş Fin­ti­yas adın­da bir fi­lo­zof var­mış. An­cak bu fi­lo­zof öl­me­den ön­ce kral­dan ba­zı iş­le­ri­ni yap­ma­sı için bir­kaç gün izin is­te­miş. Kral ta­bii böy­le bir is­tek kar­şı­sın­da ön­ce şa­şır­mış. İda­ma mah­kum olan bir in­san, na­sıl bir­kaç gün­lü­ğü­ne izin is­te­me cü­re­ti­nde bu­lu­na­bi­lir di­ye kız­mış. Bi­zi ap­tal mı sa­nı­yor bu adam, de­miş ken­di ken­di­ne. Son­ra ak­lı­na iyi bir dü­şün­ce gel­miş ve bu ada­ma il­ginç bir ya­nıt ver­miş: ASe­ni bir şart­la bırakabilirim” de­miş. AEğer se­nin ye­ri­ne ge­çe­cek bir in­sa­nı ke­fil ola­rak ge­ti­re­bi­lir­sen! Ama öy­le bi­ri­ni ge­ti­re­cek­sin ki, sen gel­me­di­ğin ya da ve­ri­len za­man­da ye­tiş­me­di­ğin tak­dir­de se­nin ye­ri­ne onu idam ede­ce­ğim!” (De­va­mı ya­rı n)print page
——————————————————————————————

Downloads – Kalender / Takvim Ali Yazar

‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 1:
Kalender Ali Yazar-Teil1-pdf | Kalender  Ali Yazar-Teil1-word97Archiv Takvim (Kalender)
 ‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 2 (Themen aus den Jahren 2010, 2012, 2013)
Kalender-Ali Yazar 2010-2013 (PDF) | Kalender Ali Yazar-2010-2013 (Word97)
(pdf-Format)
Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-pdf | Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-word97

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

five + ten =