Almanca Türkçe Takvim

Kalender 2016 – deutsche Übersetzung (PDF) 

TAKVIM 2018
Ali Yazar

 

CUMA

Freitag

20

NİSAN

April

 

Yüzünü benden gizleme! Kulunu öfkeyle geri çevirme, bana yardımcı oldun; bırakma, terk etme beni, ey kurtuluşumun Tanrısı!

Mezmur 27: 9
 

Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn! Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils!

Psalm 27, 9
 

Rab’bin yü­zü­nü giz­le­me­si ne de­mek­tir? Da­vut ne­den Rab’be, “Yü­zü­nü ben­den giz­le­me” di­ye ya­ka­rı­yor? Kut­sal olan Tan­rı, gü­nah kar­şı­sın­da yü­zü­nü giz­ler. Da­vut bu­ra­da ne de­di­ği­ni iyi bi­li­yor­du. Bir kez gü­nah iş­le­miş ve Rab yü­zü­nü on­dan giz­le­miş­ti. Da­vut’un güna­hı, Rab ile ara­sı­na ay­rı­lık koy­muş­tu. Tan­rı ile olan bağ­lan­tı­sı bo­zul­muş, pay­daş­lı­ğı yi­tir­miş­ti. Bun­la­rı tek­rar yi­tir­mek is­te­mi­yor­du. Gü­nah iş­le­di­ğin­de se­vin­ci­ni yi­tir­miş­ti, onu yi­ne yi­tir­mek­ten kor­ku­yor­du. Da­vut 51. Mez­murda şöy­le hay­kır­dı Rab’be: “Ey Tan­rım, ina­ye­ti­ne gö­re ba­na acı, rah­me­ti­nin çok­lu­ğu­na gö­re is­yan­la­rı­mı sil. Tü­müy­le yı­ka be­ni su­çum­dan, arıt be­ni gü­na­hım­dan; çün­kü bi­li­yo­rum is­yan­la­rı­mı, gü­na­hım sü­rek­li kar­şım­da­dır. Sa­na kar­şı, yal­nız sa­na kar­şı gü­nah iş­le­dim, se­nin gö­zün­de kö­tü ola­nı yap­tım... Be­ni hu­zu­run­dan at­ma. Kut­sal Ru­hu’nu ben­den al­ma. Ge­ri ver ba­na sağ­la­dı­ğın kur­tu­luş se­vin­ci­ni, ba­na des­tek ol, is­tek­li bir ruh ver!”

Da­vut, “Bı­rak­ma, terk et­me be­ni, ey kur­tu­lu­şu­mun Tan­rı­sı!” di­ye yal­va­rı­yor. Da­vut gü­nah­la­rın­dan töv­be et­ti­ği za­man ye­ni­den kur­tu­luş se­vin­ci­ne ka­vuş­tu.print page
——————————————————————————————

Downloads – Kalender / Takvim Ali Yazar

‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 1:
Kalender Ali Yazar-Teil1-pdf | Kalender  Ali Yazar-Teil1-word97Archiv Takvim (Kalender)
 ‚Deutscher Kalender von Ali Yazar‘ – Teil 2 (Themen aus den Jahren 2010, 2012, 2013)
Kalender-Ali Yazar 2010-2013 (PDF) | Kalender Ali Yazar-2010-2013 (Word97)
(pdf-Format)
Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-pdf | Türkischer Kalender von Ali Yazar 2015-word97

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

13 − six =